Polityka prywatności

Polityka prywatności
Portalu MEDIVET ONLINE

 

 1. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu MEDIVET ONLINE, dostępnego pod adresem http://medivet.pl (dalej „Polityka Prywatności”).
  2. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Portalu MEDIVET ONLINE.
  3. Wyrażeniom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym poniżej inaczej nadano znaczenie jak w Regulaminie Portalu MEDIVET ONLINE, dostępnym pod adresem: http://medivet.pl, przy czym pojęcie „Użytkownika” obejmuje również zależnie od kontekstu – Użytkownika Kluczowego oraz Klienta w rozumieniu Regulaminu Portalu.
  4. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (U.2014.1182 j.t., ze zm.) – dalej „Ustawa o.d.o.” – jest MEDiVET Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie (63-100), przy ulicy Szkolnej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000302064, NIP: 785-00-05-430, Regon: 631579052, adres elektroniczny: biuro@medivet.pl (dalej: „MEDIVET”).
  5. MEDIVET przestrzega zasad ochrony prywatności Użytkowników przewidzianych Ustawą o.d.o. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 roku (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
    
 2. Podstawa przetwarzania danych
  1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, choć konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Portalu MEDIVET ONLINE. Stąd niepodanie wymaganych danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z określonych funkcjonalności Portalu MEDIVET ONLINE.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji funkcji Portalu MEDIVET ONLINE, lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług MEDIVET podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Użytkownika lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez MEDIVET(zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o.d.o. za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług MEDIVET).
    
 3. Cel i zakres zbierania danych
  1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Portalu MEDIVET ONLINE w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Portalu MEDIVET ONLINE, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Portalu MEDIVET ONLINE.
  2. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez MEDIVET wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w Portalu MEDIVET ONLINE. Dane osobowe Użytkowników mogą być zbierane przez MEDIVET w szczególności:
   1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Użytkownika zamówień;
   2. obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Użytkownika;
   3. w celu realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Portalu MEDIVET ONLINE;
   4. w celu rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji oraz zwrotu świadczeń;
   5. ewentualnego dochodzenia roszczeń;
   6. dla potrzeb statystycznych;
   7. tworzenia raportów i analiz na potrzeby MEDIVET dotyczących funkcjonowania Portalu MEDIVET ONLINE, w tym statystyk oglądalności podstron Portalu MEDIVET ONLINE;
   8. dostosowania Portalu MEDIVET ONLINE do potrzeb Użytkowników;
   9. w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie od MEDIVET informacji marketingowych, w tym przesyłanie Użytkownikowi drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez MEDIVET również w celu przekazywania Użytkownikowi informacji o Portalu MEDIVET ONLINE, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z MEDIVET oraz spółek z grupy kapitałowej MEDIVET (grupy kapitałowej Henry Schein).
  3. MEDIVET może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających z Portalu MEDIVET ONLINE: imię i nazwisko; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), REGON, nr KRS, adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), informacje o dokonywanych zakupach, login, hasło.
  4. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Portalu oraz w Regulaminie Portalu MEDIVET ONLINE.
  5. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez MEDIVET w celu marketingu działalności MEDIVET oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z MEDIVET, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych.
  6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników Portalu:
   1. W przypadku Użytkownika, który korzysta w Portalu MEDIVET ONLINE ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, MEDIVET udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie MEDIVET.
   2. W przypadku Użytkownika, który korzysta w Portalu MEDIVET ONLINE ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą MEDIVET udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Portalu MEDIVET ONLINE.
   3. W przypadku Użytkownika, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie Użytkownikowi drogą elektroniczną informacji handlowych, MEDIVET udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika podmiotom współpracującym z MEDIVET (w tym dostawcom MEDIVET) lub spółkom z grupy kapitałowej MEDIVET.
     
 4. Cookies i dane eksploatacyjne
  1. Podczas korzystania z Portalu MEDIVET ONLINE dane dotyczące Użytkownika zbierane są także automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Portalu MEDIVET ONLINE, poprzez tzw. pliki Cookies. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Portal (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).
  2. Dzięki zapisaniu plików Cookies na urządzeniu Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) możliwe jest m. in.:
   1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu MEDIVET ONLINE ponownie wpisywać loginu i hasła,
   2. zapamiętanie towarów dodanych przez Użytkownika do koszyka,
   3. dostosowanie i optymalizację Portalu MEDIVET ONLINE do potrzeb Użytkowników,
   4. tworzenie statystyk oglądalności podstron Portalu MEDIVET ONLINE,
   5. personalizację przekazów marketingowych,
   6. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Portalu MEDIVET ONLINE.
  3. Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
  4. W trakcie korzystania przez Użytkownika z Portalu MEDIVET ONLINE, MEDIVET korzysta z dwóch rodzajów plików Cookies: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w pamięci urządzenia Użytkownika do czasu wylogowania z Portalu, opuszczenia Portalu lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.
  6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Portalu MEDIVET ONLINE.
  8. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
  9. MEDIVET przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Portalu MEDIVET ONLINE (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Portalem. Od momentu połączenia się Użytkownika z Portalem MEDIVET ONLINE, w logach systemowych Portalu MEDIVET ONLINE pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Portalem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Portalu MEDIVET ONLINE. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
    
 5. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych
  1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych MEDIVET, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. W razie udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług MEDIVET(w tym na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną) zgoda może być odwołana w każdym czasie.
  4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z MEDIVET poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres MEDIVET wskazany na stronach Portalu MEDIVET ONLINE.
  5. Dane osobowe podane przez Użytkownika w Koncie Użytkownika, Użytkownik możesz samodzielnie edytować i usuwać.
    
 6. Prawa i obowiązki MEDIVET
  1. MEDIVET przysługuje prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  2. MEDIVET zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o.d.o. podmiotom świadczącym na rzecz MEDIVET usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Portalem MEDIVET ONLINE.
  3. MEDIVET oświadcza, że ma prawo powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz MEDIVET lub bezpośrednio Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Portalu MEDIVET ONLINE, w tym realizacji zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Portalu MEDIVET ONLINE, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o.d.o. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom produktów, bankom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.
    
 7. Zabezpieczenie danych
  1. MEDIVET oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Portalu MEDIVET ONLINE. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać MEDIVET na adres e-mail: bok@medivet.pl
  2. MEDIVET stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto MEDIVET dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
  • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
  • dokładne i aktualne,
  • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  • bezpiecznie przechowywane,
  • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
  1. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.
  2. MEDIVET odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
   1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
   2. Dostęp do Konta Użytkownika jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
  1. Dla własnego bezpieczeństwa, Użytkownik winien pamiętać o:
  2. Ustanowieniu loginu i hasła do Konta Użytkownika uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności MEDIVET zaleca używanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter.
  3. Zachowaniu loginu i hasła do Konta Użytkownika w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim.
  4. Wylogowaniu się ze strony Portalu MEDIVET ONLINE po zakończonej sesji. Samo zamkniecie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony Portalu MEDIVET ONLINE. Wylogowanie ze strony Portalu MEDIVET ONLINE nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”.
  5. Korzystaniu z programów antywirusowych oraz regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów.
  6. Korzystaniu ze strony Portalu MEDIVET ONLINE wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych.
    
 8. Postanowienia końcowe
  1. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej http://medivet.pl
  2. Portal MEDIVET ONLINE może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. MEDIVET rekomenduje by po przejściu na owe strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Portalu MEDIVET ONLINE.
  3. Jeżeli Użytkownik umieszcza w  Portalu MEDIVET ONLINE jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
  4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Użytkowników Portalu MEDIVET ONLINE wyłącznie w związku z korzystaniem z Portalu MEDIVET ONLINE oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Portalu MEDIVET ONLINE.

 

Trwa przetwarzanie danych. To może potrwać kilka minut.
Szanowny Kliencie!

Przygotowujemy dla Ciebie indywidualną ofertę i aktualizujemy stany magazynowe. Ładowanie zawartości strony może chwilę potrwać. Prosimy o cierpliwość.
Zamknij
Nasz serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies na Państwa urządzeniu.