Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY ZAMÓWIEŃ ONLINE

 §1. Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem prowadzącym Platformę Zamówień OnLine, działającą pod adresem online.medivet.pl (dalej: „Portal”), jest MEDiVET Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie (63-100), przy ulicy Szkolnej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000302064, NIP: 785-00-05-430, Regon: 631579052, adres elektroniczny: biuro@medivet.pl (dalej: „MEDIVET”).

 2. Portal funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

 3. Poniższe pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:
  1. MEDIVET – spółka MEDiVET S.A., z siedzibą w Śremie, ul. Szkolna 17, 63-100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 000302064, NIP: 7850005430, Regon: 631579052, kapitał zakładowy: 1.956.018,90 zł, opłacony w całości, adres e-mail: biuro@medivet.pl;
  2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji i zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta, ustalany indywidualnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
  4. Platforma Zamówień MEDiVET – usługa elektroniczna umożliwiająca za pomocą interaktywnego formularza, po uprzedniej Rejestracji i założeniu Konta Klienta, złożenie Zamówienia.
  5. Klient – oznacza osobę będącą Przedsiębiorcą, korzystającą z Portalu, tj. która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, dostępnej w ramach niniejszego Portalu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej; MEDIVET ma prawo różnicować zakres oferty Portalu dla poszczególnych kategorii Klientów zależnie od tego, czy i w jakim zakresie Klient posiada uprawnienia do nabywania i obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, zgodnie z Prawem Farmaceutycznym;
  6. Konto Klienta – podstrona Portalu, indywidualnie przypisana do danego Klienta, w ramach której gromadzone są informacje dotyczące każdego odrębnego Klienta, zabezpieczona indywidualnym Hasłem i uruchomiona po dokonaniu Rejestracji;
  7. Koszyk – oznacza funkcjonalność Portalu, która prezentuje informacje o wybranych przez Klienta Produktach do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i zmianę danych Zamówienia, w tym: ilość Produktów, dane do faktury, formy płatności adres dostawy oraz sposób dostawy;
  8. Prawo Farmaceutyczne – oznacza ustawę z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271, z późniejszymi zmianami);
  9. Portal – portal internetowy prowadzony przez MEDIVET pod adresem online.medivet.pl;
  10. Produkty – objęte ofertą Portalu produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, środki żywienia zwierząt, wyroby medyczne, środki pielęgnacyjne dla zwierząt, posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty, oznaczenia producenta bądź importera;
  11. Podmiot realizujący płatność – oznacza zewnętrzny w stosunku do MEDIVET podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub gotówki;
  12. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę, o której mowa w art. 331 1 Kodeksu Cywilnego, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zgodnie z przepisem art. 431 Kodeksu Cywilnego);
  13. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu;
  14. Rejestracja – procedura polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana zgodnie z postanowieniami §4 niniejszego Regulaminu;
  15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez MEDIVET za pośrednictwem Portalu;
  16. Użytkownik – osoba upoważniona przez Użytkownika Kluczowego do korzystania z Konta Klienta w ograniczonym zakresie;  
  17. Użytkownik Kluczowy – osoba reprezentująca Klienta, mająca pełen dostęp do wszystkich funkcjonalności Konta Klienta, w tym uprawiona do zarządzania Kontem Klienta (np. zmiana danych Klienta, zmiana hasła, dodanie nowych Użytkowników); w przypadku zakładów leczniczych dla zwierząt Użytkownikiem Kluczowym może być jedynie osoba odpowiedzialna za obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi, tj. jest kierownik zakładu leczniczego dla zwierząt lub lekarz weterynarii przez niego wyznaczony;
  18. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży z MEDIVET za pośrednictwem Usługi elektronicznej ISZP, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.
 4. Klient może kontaktować się z MEDIVET za pośrednictwem:
  a. infolinii: 801 00 25 25 | 61 622 55 55
  b. poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@medivet.pl
  c. adresu korespondencyjnego: MEDiVET S.A., ul. Szkolna 17, 63-100 Śrem

 §2. Warunki korzystania z Portalu

 1. Portal przeznaczony jest wyłącznie dla Przedsiębiorców dokonujących zamówień w zakresie związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będących konsumentami).
 2. Do korzystania z Portalu konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. dostęp do sieci Internet za pomocą łącza o przepustowości co najmniej 512 kbit/s;
  2. dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
  4. zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 3. Klient uprawniony jest do korzystania z Usług elektronicznych, w tym z Platformy Zamówień MEDiVET przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Zapoznanie się z asortymentem Portalu wymaga Rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. MEDIVET nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w szczególności przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Portalu z infrastrukturą techniczną Klienta – w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie.
 6. Klientowi zabrania się jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Portalu, w tym przede wszystkim jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Portalu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Ponadto, Klient zobowiązany jest powstrzymać się od wykorzystywania Portalu dla celów innych niż jego przeznaczenie, w szczególności od prowadzenia za pomocą Portalu  jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, rozsyłanie spamu etc.

 §3. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych

 1. MEDIVET świadczy za pośrednictwem Portalu w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie następujące bezpłatne Usługi elektroniczne: Konto Klienta, Platforma Zamówień MEDiVET, Newsletter.
 2. Umowa o świadczenie danej Usługi elektronicznej zostaje zawarta odpowiednio:
  1. Konto Klienta – z chwilą zakończenia procedury Rejestracji, zgodnie z poniższymi warunkami, na czas nieoznaczony;
  2. Platforma Zamówień MEDiVET – z chwilą zalogowania się na Koncie Klienta i załadowania interaktywnego formularza w celu złożenia Zamówienia, każdorazowo odrębnie, na czas oznaczony, do chwili ostatecznego zaakceptowania przez Klienta wypełnionego formularza Zamówienia;
  3. Newsletter – z chwilą dokonania Rejestracji i wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie Newsletter’a, na czas nieoznaczony;
 3. MEDIVET zastrzega możliwości wyboru i zmiany rodzaju, form i sposobu udzielania dostępu do ww. Usług elektronicznych.

 

 §4. Rejestracja i Konto Klienta

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest do dokonania Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego:
  1. podając wymagane dane, w szczególności: imię i nazwisko, firmę, NIP, numer wpisu do KRS (w przypadku Klientów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS), e-mail, numer telefonu, adres oraz Hasło,
  2. oświadczając, że Klient jest Przedsiębiorcą dokonującym Zamówień Produktów w zakresie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie dokonuje transakcji w charakterze konsumenta);
  3. akceptując niniejszy Regulamin Portalu MEDIVET; oraz
  4. wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Usług elektronicznych oraz do realizacji Zamówień Klienta.
 2. Klient, który zamierza zamawiać produkty lecznicze weterynaryjne zobowiązany jest dodatkowo w trakcie Rejestracji załączyć elektroniczne kopie (skany lub fotografie) dokumentów potwierdzających, że ma on prawo dokonywać obrotu takimi produktami, tj. odpowiednio: 
  1. aktualny wpis do rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt; albo
  2. zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych; albo
  3. potwierdzenie zgłoszenia wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii zamiaru obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza (OTC) – w tym przypadku status Klienta nie uprawnia do zamówień w ramach Portalu produktów leczniczych weterynaryjnych innych niż OTC.

Wskazane wyżej kopie dokumentów powinny być plikami graficznymi zapisanymi w jednym z następujących formatów: .jpg, .tif, .png, .bmp, .doc, .docx, .pdf, .odt. Rozmiar każdego z nich nie powinien przekraczać 2 MB. 

 1. Dokonanie Rejestracji (uaktywnienie Konta Klienta przez MEDIVET) wymaga weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do treści tych dokumentów, MEDIVET zastrzega sobie możliwość dodatkowego kontaktu z Klientem drogą e-mailową lub telefoniczną w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień. Po weryfikacji, o której mowa wyżej, Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta.
 2. W toku Rejestracji Klient zobowiązany jest wskazać Użytkownika Kluczowego, posiadającego pełen dostęp do Konta Klienta. W trakcie Rejestracji Klient ma prawo wskazać również jednego lub więcej Użytkowników, przypisując każdemu z nich odpowiedni status (spośród dostępnych w Portalu) określający zakres uprawnień do korzystania z Konta Klienta. Po zakończeniu Rejestracji Użytkownik Kluczowy ma możliwość dodawania, usuwania oraz wprowadzania zmian statusu dotychczasowych Użytkowników. Do Użytkownika Kluczowego oraz do każdego z Użytkowników przypisane są odrębne loginy i Hasła, umożliwiające logowanie do Konta Klienta.
 3. Użytkownik Kluczowy ma prawo zmieniać dane Klienta podane w formularzu rejestracyjnym, składając odpowiednią dyspozycję za pośrednictwem narzędzi Konta Użytkownika. MEDIVET zastrzega sobie prawo weryfikacji wprowadzonych danych.
 4. Konto Klienta polega na udostępnieniu Klientowi panelu umożliwiającego zapoznanie się z treściami informacyjnymi, ze szczegółową ofertą Produktów, składanie Zamówień poprzez korzystanie z kolejnej Usługi elektronicznej, ISZP, ale także śledzenie stanu realizacji aktualnych i historycznych Zamówień, przebiegu procesu reklamacyjnego.
 5. Klient, jak również wyznaczeni przez niego Użytkownicy (w tym Użytkownik Kluczowy), mają obowiązek zachowania w tajemnicy loginów i Haseł przypisanych do Konta Klienta; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginami i Hasłami do danego Konta Klienta jest sam Klient; Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta i wyznaczonych przez niego Użytkowników. Niezależnie od powyższego, MEDIVET zaleca korzystanie z programów antywirusowych celem zapewnienia właściwych środków ostrożności, co wzmocni system ochronny stosowany przez MEDIVET. W tym miejscu MEDIVET wyraźnie wskazuje, iż nigdy nie zwraca się do Klienta o udostępnienie w jakiejkolwiek formie Hasła.

 §5. Platforma Zamówień MEDiVET

 1. Po dokonaniu Rejestracji i utworzeniu Konta Klienta, Klient otrzymuje możliwość zapoznania się ze szczegółową ofertą Produktów oraz składania Zamówień na Produkty objęte ofertą Portalu, z zastrzeżeniem zasad opisanych poniżej.
 2. Klienci uzyskują dostęp do bazy Produktów, odpowiednio do zakresu ich uprawnień wynikających z przepisów Prawa Farmaceutycznego.
 3. Klient poprzez swoich Użytkowników (w tym Użytkownika Kluczowego) dokonuje Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza poprzez akceptację Produktów, których zamówieniem jest zainteresowany. Akceptacja każdego odrębnego Produktu dokonywana jest poprzez wybór polecenia „Do Koszyka” lub prezentowanego graficznie przy każdym Produkcie.
 4. Po skompletowaniu Zamówienia, zgodnie z powyższym, Klient wypełnia pozostałe dane formularza interaktywnego, przy czym dane odbiorcy Zamówienia i adres dostawy uzupełniane są automatycznie.
 5. Złożenie Zamówienia następuje po wyborze polecenia „Zamawiam” pod prawidłowo wypełnionym formularzem Zamówienia.
 6. Każdorazowo przed akceptacją Zamówienia z obowiązkiem zapłaty na stronie pojawia się informacja o łącznej cenie za Produkty oraz wszelkich dodatkowych kosztach jakie Klient obowiązany jest ponieść w związku z Zamówieniem.
 7. Złożenie Zamówienia, na opisanych zasadach i przy wykorzystaniu Usługi Platformy Zamówień MEDiVET, stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów w nim wskazanych.
 8. Po złożeniu Zamówienia MEDIVET przesyła Klientowi wiadomością elektroniczną na adres poczty elektronicznej zapisany na Koncie Klienta jako potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Z chwilą wygenerowania do Klienta tej informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych Produktów.
 9. MEDIVET zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, bez podania przyczyny, o czym zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres email Klienta.

 §6. Newsletter

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez MEDIVET, za zgodą Klienta, na podany przy Rejestracji, adres poczty elektronicznej, informacji handlowej zawierającej dane o nowych Produktach i usługach w ofercie MEDIVET.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez wybór stosownej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w późniejszym terminie za pośrednictwem Konta Klienta - odnośnik „Newsletter”.
 3. Klient ma prawo w każdym czasie zrezygnować z prenumeraty Newslettera w trybie wskazanym w §8 Regulaminu.

 §7. Tryb postępowania reklamacyjnego dla Usług elektronicznych

 1. MEDIVET nie ponosi odpowiedzialności za przerwy, zakłócenia w świadczeniu Usług elektronicznych czy brak możliwości dostępu do usług, wywołanych przyczynami niezawinionymi przez MEDIVET, w szczególności w wyniku działania Siły Wyższej bądź podmiotów trzecich.
 2. Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, jak i korzystania z Portalu, w tym korzystania z Usług elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w przedmiocie nienależytego świadczenia Usługi elektronicznej przez MEDIVET poprzez złożenie pisma drogą elektroniczną na adres: bok@medivet.pl, bądź drogą pocztową na adres: MEDiVET ul. Szkolna 17, 63-100 Śrem, z dopiskiem ‘Reklamacja odnośnie świadczenia usług online’. Pismo winno zawierać opis zarzutu stawianego pod adresem MEDIVET stanowiącego o nienależytym świadczeniu Usługi elektronicznej oraz adres zwrotny Klienta.
 4. MEDIVET rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W sytuacji niemożności rozpoznania reklamacji w ww. terminie MEDIVET powiadomi Klienta o powyższym ze wskazaniem przyczyn takiego stanu rzeczy oraz przewidywanym terminie ostatecznego rozstrzygnięcia.

 §8. Odstąpienie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług elektronicznych

 1. Klientowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych zawartych na czas nieoznaczony, tj. Konta Klienta i Newsletter, w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@medivet.pl, odpowiednio z prośbą o usunięcie Konta Klienta i/lub rezygnacji z otrzymywania Newsletter’a.
 2. MEDIVET może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym, wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej na czas nieoznaczony, nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 §9. Umowa sprzedaży

 1. MEDIVET dostarcza Klientowi dokument sprzedaży w postaci faktury VAT dla Przedsiębiorcy, wraz z dostarczonym Produktem. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
 2. Zamówienia realizowane są w dni robocze, zgodnie z przyjętym harmonogramem dostaw. Klient ma możliwość wyboru sugerowanego terminu dostawy.
 3. Klient ma możliwość wyboru terminu dostawy na następny dzień roboczy, po dacie złożenia zamówienia. W tym przypadku, zamówienie musi być złożone (zatwierdzone przyciskiem “Zamawiam”) do godz. 22.00.
 4. Dostawa następuje na zarejestrowany na Koncie Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Koszt dostawy uzależniony jest do formy, wartości, rozmiarów i masy Produktów.
 6. Z chwilą dostawy (odebrania) Produktów przez Klienta przechodzą na niego korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

 §10. Zmiana Zamówienia i jego anulowanie

 1. Modyfikacja lub rezygnacja z Zamówienia po jego złożeniu przez Klienta wymaga każdorazowo zgody MEDIVET udzielonej w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Klienta. Wnioski w tej sprawie Klient winien kierować do MEDIVET poprzez kontakt za pośrednictwem infolinii.
 2. W razie zgody na rezygnację z Zamówienia (tak w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w §14 Regulaminu.

 §11. Ceny Produktów

 1. Wszystkie ceny Produktów wskazane pod każdym Produktem wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności, przy czym całkowity koszt Zamówienia wskazany jest na formularzu, zgodnie z §5 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Ceny podane na stronach Portalu MEDIVET dotyczą wyłącznie oferty Portalu MEDIVET i obowiązują przy Zamówieniach składanych za pośrednictwem Portalu MEDIVET. Ceny te nie są cenami obowiązującymi dla innych form sprzedaży Produktów przez MEDIVET.
 4. Koszty dostawy uzależnione są od czynników takich jak: sposób dostarczenia Produktu do Klienta, wartość oraz wielkość Zamówienia, rodzaj transportu. Stąd podawane są one każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. MEDIVET zastrzega sobie prawo ustalenia minimalnej wartości Zamówienia, przy której przekroczeniu dostawa będzie darmowa. Całkowity koszt Zamówienia, czyli cena Produktów powiększona o koszty dostawy, podawany jest w Koszyku przed potwierdzeniem Zamówienia przez Klienta. MEDIVET zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłaty za dostawę w razie zmiany kosztów dostawy, o czym MEDIVET zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta, umożliwiając mu rezygnację z Zamówienia w razie braku akceptacji podwyższonych kosztów dostawy.
 5. W przypadku, gdy Klient dokona zwrotu towaru, przez co łączna wartość zamówienia będzie niższa niż wartość minimalna kwalifikująca do darmowej dostawy, MEDIVET obciąży Klienta kosztami dostawy danego zamówienia.
 6. MEDIVET zastrzega sobie prawo do bieżącego modyfikowania cen Produktów, jak również do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Wskazane w poprzednim zdaniu uprawnienie nie wpływa na Zamówienia potwierdzone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Promocje obowiązujące na Portalu MEDIVET nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.
 8. Na Portalu MEDIVET dostępne są akcje promocyjne obejmujące pakiety produktów, których cena promocyjna obowiązuje jedynie przy zakupie ustalonej ilości sztuk produktów. W przypadku, gdy Klient zakupi w ramach takiej akcji pakiet kilku sztuk produktów, a następnie dokona zwrotu części z nich, MEDIVET obciąży Klienta różnicą wartości między obowiązującą Klienta ceną cennikową danych produktów, a ceną promocyjną.

 §12. Dopuszczalne formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty z dostawą na terytorium Polski:
  1. płatność gotówką przy odbiorze – w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji;
  2. przelew na rachunek bankowy MEDIVET – w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczyna się po uznaniu rachunku bankowego MEDIVET kwotą przelewu;
  3. z odroczonym terminem płatności (poprzez przelew na rachunek bankowy MEDIVET) – w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. W przypadku wybranych Produktów, bądź ilości zamówionych Produktów, MEDIVET zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za Zamówienie.
 3. MEDIVET zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność gotówką przy odbiorze" Klientowi, który nie odebrał wcześniej zrealizowanego Zamówienia płatnego przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność gotówką przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego Zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".
 4. Własność Produktu będącego przedmiotem sprzedaży przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu Produktu, przy czym nie wcześniej niż w momencie całkowitego uregulowania za niego należności.

 §13. Informowanie o Produktach

 1. Zamieszczone na stronach Portalu MEDIVET informacje o Produktach nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamieszczone na stronach Portalu MEDIVET zdjęcia i opisy Produktów mają charakter wyłącznie informacyjny i stanowią własność MEDiVET S.A.
 3. Treści informacyjne zamieszczane na Portalu nie stanowią porad o charakterze medycznym i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne formy diagnozy czy zalecenia. W żaden sposób nie mogą one zastępować specjalistycznych badań weterynaryjnych z udziałem profesjonalisty i nie mogą być podstawą do stosowania jakichkolwiek wyrobów medycznych, czy form terapii.

 §14. Zwrot ceny

 1. MEDIVET zwróci Klientowi uiszczoną cenę Produktu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych w przypadku:
  1. rezygnacji z Zamówienia lub jego części (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem zwrot należności może nastąpić na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od MEDIVET identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do MEDIVET poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@medivet.pl lub za pośrednictwem strony Portalu MEDIVET. MEDIVET zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
 3. Klient ma prawo zadecydować, że kwota pieniężna podlegająca zwrotowi na rzecz Klienta, w przypadkach wskazanych w ust. 1, zostanie zaliczona na poczet kolejnych zobowiązań Klienta z tytułu zakupu Produktów.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie MEDIVET nie odpowiada za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania MEDIVET numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle MEDIVET takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. MEDIVET nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 5. W razie gdy Klient dokonał płatności za Produkt z nienależącego do niego rachunku bankowego, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz MEDIVET zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

 §15. Warunki gwarancji jakości

 1. Produkty sprzedawane przez MEDIVET mogą być objęte gwarancją udzieloną przez MEDIVET, o ile wynika to z karty gwarancyjnej załączonej do Produktu lub z informacji o Produkcie zamieszczonej na stronach Portalu.
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji Klient winien wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej załączonej do Produktu lub zamieszczonymi w ramach informacji o Produkcie na stronach Portalu. W razie konieczności uzyskania dokładniejszych informacji na temat gwarancji należy zwrócić się z zapytaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@medivet.pl
 3. O ile warunki gwarancji, o których mowa w ustępie poprzedzającym nie stanowią inaczej, zastosowanie znajdą następujące reguły:
  1. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych z niezachowania przez Klienta postanowień instrukcji obsługi Produktu.
  2. Klient zobowiązany jest zbadać Produkt, co do jego kompletności oraz występowania wad jawnych, niezwłocznie po jego dostarczeniu, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia odbioru Produktu.
  3. Klient traci uprawnienia wynikające z gwarancji jeżeli:
   1. o wadzie wiedział lub z łatwością mógł wadę zauważyć,
   2. dokona naprawy Produktu bez uzgodnienia z MEDIVET,
   3. nie zgłosi MEDIVET wady Produktu w formie pisemnej w terminie wskazanym w §16 Regulaminu.
 1. W przypadku Produktu, na który MEDIVET udzielił gwarancji, Klient może reklamować wadliwy Produkt składając reklamację zgodnie z postanowieniami §16 Regulaminu.
 2. MEDIVET zastrzega sobie prawo wskazania w karcie gwarancyjnej załączonej do Produktu lub w ramach informacji o Produkcie na stronach Portalu MEDIVET, podmiotu odpowiedzialnego z tytułu dzielonej gwarancji jakości.
 3. Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady.

                                                                                                                             §16. Zwrot opakowań

  1. Klient otrzymujący Produkt w opakowaniu zwrotnym tj. paleta EUR, pojemnik plastikowy zamykany, butla azotowa winien dokonać jego zwrotu za pośrednictwem podmiotu doręczającego następną dostawę Produktów MEDiVET, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostawy Produktów, których dotyczą opakowania zwrotne. W przypadku zwrotu za pośrednictwem podmiotu wskazanego w zdaniu poprzednim, koszty pokrywa MEDiVET. W każdym innym przypadku, koszty zwrotu pokrywa Klient. 
  2. W przypadku niedotrzymania warunku opisanego w punkcie poprzedzającym, MEDIVET będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT dokumentującej wartość niezwróconych opakowań w terminie 7 dni, od upływu terminu wskazanego w punkcie poprzedzającym, do zapłaty czego Klient będzie zobowiązany, co zgodne jest z obowiązującymi przepisami prawa.

 §17. Zasady przyjmowania reklamacji

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji jakościowych niezwłocznie po jej zauważeniu, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji ilościowych w momencie dostarczenia przesyłki lub w ciągu 24 godzin (w dniu roboczym) od momentu odbioru przesyłki. Ewentualne późniejsze zgłoszenie wad wyłącza odpowiedzialność MEDIVET w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 2. MEDIVET ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych, chyba że charakter zgłoszonej wady wymaga dłuższego terminu na rozpatrzenie reklamacji. MEDIVET poinformuje Klienta o przewidywalnym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez MEDIVET, Klient powinien rozpocząć procedurę reklamacyjną poprzez kontakt telefoniczny z Infolinią. Następnie dostarczyć reklamowany Produkt wraz protokołem reklamacyjnym do magazynu MEDIVET z którego został dostarczany. W składanej reklamacji Klient powinien opisać problem będący podstawą jej złożenia i dostrzeżone wady Produktu.
 4. Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 5. Bezpośredni koszt odesłania reklamowanego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej ponosi Klient.
 6. W przypadku gdy reklamacja okaże się bezzasadna, wszelkie koszty poniesione przez MEDIVET w związku z jej zgłoszeniem przez Klienta, pokrywa Klient.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, MEDIVET – wedle swego wyboru – niezwłocznie wadę usunie albo wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad.
 8. MEDIVET zastrzega, że nie odbiera adresowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 §18. Promocje i wyprzedaże

 1. Na stronach Portalu MEDIVET mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”).
 2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Portalu MEDIVET, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
 3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja takich Zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 §19. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności Intelektualnej, w tym majątkowe prawa autorskie do Portalu, treści w nim zamieszczonych (słownych i graficznych) oraz znaku towarowego „Medivet” przysługują MEDIVET i w żadnym zakresie nie zostają przeniesione na Klienta, ani nie zostaje udzielona licencja na ich korzystanie, z zastrzeżeniem ustępu poniższego.
 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej obejmujące znaki towarowe, logotypy, wizerunki Produktów należą do podmiotów trzecich będących ich producentami lub importerami i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117), a MEDIVET pozostaje uprawniony do posługiwania się nimi w ramach działania Portalu i na potrzeby identyfikacji Produktów celem przedstawienia zamieszczonych ofert sprzedaży.
 3. Klient zobowiązuje się do respektowania powyżej opisanych praw i w żadnym zakresie nie pozostaje uprawniony, ani upoważniony do posługiwania się nimi w jakimkolwiek celu, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego.
 4. Wszystkie materiały zamieszczone na Portalu są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia MEDIVET.

 §20. Odpowiedzialność Klientów

 1. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, rozsyłanie i umieszczanie niezamówionej informacji handlowej oraz niezgodnym z rzeczywistym stanem rzeczy.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami, przy poszanowaniu praw osób trzecich, w tym niedozwolone jest korzystanie z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.
 3. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta, MEDIVET zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usług elektronicznych.

 §21. Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzania danych osobowych dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłącznie dla celów związanych ze świadczoną Usługą elektroniczną oraz w celu promocji (marketingu) Produktów, na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Administratorem danych osobowych jest MEDIVET, który zapewnia środki ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym Klient wyraża zgodę i akceptuje zasadność i możliwość przekazania przez MEDIVET danych osobowych Klienta podmiotowi świadczącemu usługi przewozu towarów na potrzeby realizacji dostawy Zamówienia.
 3. Zakres danych osobowych, jakie są przetwarzane przez MEDIVET celem umożliwienia Klientowi korzystania z usług oferowanych przez Platformę Zamówień MEDiVET obejmuje dane wymienione w §4. 1, tj. w szczególności: imię i nazwisko, firmę, NIP, numer wpisu do KRS (w przypadku Klientów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS), e-mail, numer telefonu, adres oraz Hasło.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane przez MEDIVET podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom z grup przedsiębiorstw Covetrus, a także podwykonawcom usług w celu wykonania umowy w zakresie objętym działalnością, wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień na Platformie Zamówień MEDiVET oraz przesyłania - drogą elektroniczną – informacji o promocjach i aktualnej ofercie Portalu, jak również materiałów informacyjno-marketingowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, choć konieczne dla realizacji zamówień na Platformie Zamówień MEDiVET. Niepodanie wymaganych danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówień na Platformie Zamówień MEDiVET  .
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest jego niezbędność do wykonania umowy, tj. realizacji zamówień Klienta za pośrednictwem Platformy Zamówień MEDiVET lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług MEDIVET podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez MEDIVET (zgodnie z motywem 47 RODO za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług MEDIVET).
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo do: dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W przypadku Klienta, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie Klientowi drogą elektroniczną informacji handlowych, MEDIVET udostępnia zebrane dane osobowe Klienta podmiotom współpracującym z MEDIVET (w tym dostawcom MEDIVET) lub spółkom z grupy kapitałowej MEDIVET.
 9. W razie udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług MEDIVET (w tym na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną) oraz na przekazywania danych dostawcom towarów oferowanych przez Medivet S.A. w celach promocji towarów i usług oferowanych przez te pomioty, prowadzenia przez nie analiz handlowych oraz zarządzania ich działalnością handlową zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, w punkcie 6, można kontaktować się z MEDIVET poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres dane@medivet.pl
 11. Zgłoszenie przez Klienta żądania usunięcia przez MEDIVET danych osobowych powoduje niemożność dalszego korzystania z Platformy Zamówień MEDiVET  z przyczyn technicznych.
 12. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Klientów opisane są w odrębnym dokumencie (Polityka Ochrony Danych Osobowych), dostępnym na stronie głównej MEDIVET.

 §22. Polityka Cookies

 1. Dla celów statystycznych, jak również z zamiarem zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Portal MEDIVET wykorzystuje dane zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies").
 2. Klient ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany ustawienia przeglądarki, aby nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy przy tym mieć na uwadze, że brak akceptacji plików cookie może wywołać utrudnienia w korzystaniu z Portalu MEDIVET.
 3. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie Portalu: online.medivet.pl

 §23. Postanowienia końcowe

 1. Prawa i obowiązki MEDIVET oraz Klienta określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz obowiązujące w Polsce przepisy prawa.
 2. MEDIVET ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży i / lub Umowy o świadczenie usług elektronicznych na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z tym zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do Klientów będących Przedsiębiorcami, MEDIVET ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego zawinienia i w granicach szkody rzeczywiście poniesionej.
 3. MEDIVET dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Portalu MEDIVET były na najwyższym poziomie, jednakże MEDIVET nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Portalu MEDIVET w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Portalu MEDIVET.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie MEDIVET nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Korzystanie z Portalu przez Klienta jest dobrowolne i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. W razie braku akceptacji Regulaminu, Usługobiorca nie ma możliwości Rejestracji i korzystania z Usług elektronicznych i powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu. W takim wypadku dostępne dla takiego Klienta są wyłącznie publikowane treści informacyjne.
 6. Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem za pośrednictwem Portalu MEDIVET oraz umowy o świadczenie Usług elektronicznych.
 7. MEDIVET zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych, technicznych, lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie ustalonym przez MEDIVET, nie krótszym niż 3 (trzy) dni od dnia udostępnienia na stronie Portalu MEDIVET zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami Regulaminu.
 8. Obowiązujący Regulamin każdorazowo dostępny jest na Portalu, zgodnie z postanowieniami wstępnymi.
 9. Klient może uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej: http://online.medivet.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 11. Gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim wypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem, postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i odzwierciedlającym pierwotną intencję stron.
 12. Wszelkie spory powstałe z związku z wykonaniem określonych w Regulaminie stosunków cywilnoprawnych, Strony będą w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie. W razie bezskuteczności, spory rozstrzygać będzie wyłącznie sąd powszechny właściwy dla siedziby MEDIVET.
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.10.2018.

 

Trwa przetwarzanie danych. To może potrwać kilka minut.
Szanowny Kliencie!

Przygotowujemy dla Ciebie indywidualną ofertę i aktualizujemy stany magazynowe. Ładowanie zawartości strony może chwilę potrwać. Prosimy o cierpliwość.
Zamknij
Nasz serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies na Państwa urządzeniu.